logo_o_1_1.jpg
| Anasayfa | Misafir defteri | Arama:
logo_o_1_2.jpgYeni Ceza Kanunu > Yeni Adli Kolluk Yönetmeliği
Mittwoch, 8. Juni 2005
Ceza Muhakemesi Kanunu'na dayanılarak hazırlanan adli kolluğun çalışma esaslarını düzenleyen “Adli Kolluk Yönetmeliği”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ceza Muhakemesi Kanunu'na dayanılarak hazırlanan adli kolluğun çalışma esaslarını düzenleyen “Adli Kolluk Yönetmeliği”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ceza Muhakemesi Kanunu'na dayanılarak hazırlanan adli kolluğun çalışma esaslarını düzenleyen “Adli Kolluk Yönetmeliği”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe göre, Emniyet Genel Müdürlüğü “asgari tam teşekküllü bir polis karakolu”, Jandarma Genel Komutanlığı “asgari tam teşekküllü bir jandarma karakolu”, Sahil Güvenlik Komutanlığı “sahil güvenlik bot komutanlıkları”, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ”gümrük muhafaza müdürlüğü ile müstakil bölge ve kısım amirlikleri” bulunan yerlerde, mevcut imkanlar ölçüsünde yeterince adli kolluk personeli görevlendirecek.Cumhuriyet savcıları, adli görevlere ilişkin emir ve talimatlarını öncelikle adli kolluk sorumlularına veya bu görevi ifa eden diğer birim amirlerine verecek.Adli kolluk, bağlı bulunduğu kolluk teşkilatının bir parçası olacak ve öncelikli olarak, karşılaştığı suçun işlenmesini önleyecek.Cumhuriyet savcılarınca, adli görevlerle ilgili emir ve talimatlar, zorunluluk bulunmadıkça kolluk birimlerinin aralarındaki işbölümüyle, kolluk teşkilatlarının görev ve yetki alanları gözetilerek verilecek.Adli kolluk, adli görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrinde olacak. Adli kolluk görevlilerine, adli görevi bulunmayan üstleri tarafından, yürütülen soruşturmayla ilgili emir ve talimat verilemeyecek.Adli kolluk görevlileri, kadrolarında yer aldıkları birimlere mevzuatla verilmiş ve adli görev kapsamı dışında kalan diğer görev ve hizmetleri de yerine getirecek.SORUŞTURMA İŞLEMLERİSoruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adli kolluğa yaptırılacak. Adli kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısının adli görevlere ilişkin emirlerini gecikmeksizin yerine getirecek.Adli kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikayetleri; el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet savcısına bildirecek ve işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine başlayacak.Cumhuriyet savcısı, adli kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hallerde, sözlü olarak verecek. Sözlü emirler, emri alan kolluk görevlisince tutanağa bağlanarak dosyasına konacak.SULH CEZA HAKİMİSuçüstü hali ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hakimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilecek.Adli kolluk görevlileri, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, Cumhuriyet savcısının emirleri doğrultusunda şüphelinin lehine veya aleyhine olan tüm delilleri, kanunda ön görülen koşullara uyarak toplamak, muhafaza altına almak ve bunları bir fezleke ile Cumhuriyet savcısına sunmakla yükümlü olacak. Hukuka aykırı delil elde edildiğinin tespiti halinde, fezlekede bu hususa da yer verilecek.Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar önce sözlü olarak ikaz edecek; uyulmaması halinde zor kullanarak olay yerinden uzaklaştıracak. İlgilinin ısrarı halinde yakalama işlemi uygulanacak.Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi halinde, diğer kolluk birimleri de adli kolluk görevini yerine getirmekle yükümlü olacak. Bu durumda, kolluk görevlileri hakkında, adli görevleri dolayısıyla Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanacak.EĞİTİME TABİ TUTULACAKAdli kolluk görevlilerinin, ilgili mevzuata göre taşıması gerekli olan niteliklere sahip olması gerekecek, yüklendikleri görevlerin gerektirdiği bilgi ve vasıfları taşıması sağlanacak.Adli kolluk görevi yapacak personel, verilen görevleri en iyi seviyede yapabilmesi için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Eğitimini başarıyla bitiren personele, ilgili eğitim birimlerince sertifika verilecek. Adli görevlerde öncelikli olarak, sertifikası olan kolluk personeli görevlendirilecek.SAVCI DEĞERLENDİRME RAPORU VERECEKCumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda o yerdeki adli kolluğun sorumluları hakkında bir değerlendirme raporu düzenleyerek sicil amirlerine verilmek üzere illerde valilere, ilçelerde kaymakamlara gönderecek.Değerlendirme raporlarında, adli kolluk görevlilerinin soruşturma ve kovuşturma işlemlerindeki ehliyeti ile bu işlemlerde gösterdikleri çalışkanlık, iş disiplini ve başarı durumlarına yer verilecek. Bu değerlendirme raporları ilgilinin sicilinin düzenlenmesinde dikkate alınacak.UZMANLAŞMAAdli kolluk birimlerinde görev yapacak personelin konusunda uzmanlaşması için mümkün olduğunca aynı veya benzer görevlerde çalışması için kendi teşkilatlarınca gerekli tedbirler alınacak.Adli kolluk görevlileri, yürütülecek soruşturmalarla ilgili olarak, katılacakları meslek içi kurslar sonunda belirli branşlarda ihtisaslaşacak.Meydana gelen olayın özelliğine göre, kolluk amiri, soruşturma esnasında ihtiyaç duyduğu konularda ihtisaslaşmış personeli görevlendirerek soruşturmanın daha kapsamlı yapılmasını sağlayacak.Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları, adli kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, adli kolluk görevlilerince ifa edilen adli işlemleri her zaman denetleyecek.Başsavcılar ve savcılar, yürütülen soruşturma evrakını gerektiğinde ilgili adli kolluk biriminde inceleyerek, soruşturmaya ilişkin eksik gördüğü hususların ikmalini emredebilecek, soruşturma evrakı ve taraflarının bulunduğu durumda Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirilmesi talimatını verebilecek.Cumhuriyet başsavcıları veya Cumhuriyet savcıları, adli görevlerinin gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethaneleri, varsa ifade alma odalarını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma sürelerini, gözaltına almayla ilgili tüm kayıt ve işlemlerini denetleyecekler.

[zeybek20]
845 defa okunmuştur
LoginLogin
ÜyelikÜyelik
ZiyaretçiZiyaretçi

© 2004 - 2014 Zeybek20 | Update:01.09.2013